BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Hodnocení

Body ze cvičení

Pro udělení zápočtu jsou studenti povinni odevzdat semestrální práci a získat v průběhu semestru alespoň 25 bodů, z čehož:

 • 30 bodů lze získat za počítačové úlohy (DOBROVOLNÉ)
 • 20 bodů za domácí práci na semestrální úloze (POVINNÁ),
 • body za aktivitu (DOBROVOLNÁ), co je aktivita se dozvíte dále
 • nejsou udělovány body za docházku na cvičení, docházka na cvičení je dobrovolná

Pocitacove ulohy a semestralni prace maji sve terminy odevzdani. Uloha odevzdana po terminu bude penalizovana 50% snizenim ziskanych bodu. Terminy odevzdani jednitlivych uloh jsou uvedeny v sekci pocitacove ulohy a v sekci semestralni prace.

Body nad 50 se s váhou 0.5 přenášejí ke zkoušce, tj. například získá-li student na cvičení 60 bodů, získává tak 5 bodů ke zkoušce (0.5 * (60 - 50) = 5).

Body ze zkoušky

U zkoušky pak mohou získat dalších max. 50 bodů, z toho:

 • 25 bodů z písemné části (u otázek je zpravidla nabízeno na výběr z několika odpovědí),
 • 25 bodů z ústní části (pohovor o jednom či více tématech, řada podotázek).

Aktivita

Zahrnuje aktivitu na cvičeních a aktivitu doma (nepovinné domácí úlohy).

 • Aktivita na cvičeních: řešení úlohy u tabule/online, zodpovězení otázky, dobrý nápad atd. - podle náročnosti hodnoceno 0.5 (jednoducha odpoved) - 3 body (odpoved doprovazena programem).
 • Drobné domácí úlohy, nafocené řešení odevzdat přes GitLab cvičícímu, pro získání bodů za tento typ aktivity musí být vyfocené řešení odevzdáno cvičícímu do týdne od data cvičení, ke kterému se aktivita/ nepovinný domácí úkol vztahuje.

Imaginární body: Za esteticky nadstandardní či jinak objevné počiny (například pěkně zpracovaný grafický výstup) udělujeme tzv. imaginární body (celkové hodnocení je tedy komplexní číslo), které mohou dobře posloužit v určitých nerozhodných situacích zejména u zkoušky.

Počítačové úlohy - DOBROVOLNÉ

 1. Dobrovolné.
 2. Body za počítačové úlohy: 3x úloha za 10 bodů = celkem možno získat až 30 bodů
 3. Studenti mohou používat libovolný programovací jazyk, ve kterém jsou schopni úlohy vyřešit (C++, C, Python, Java, Prolog, …​).

Témata úloh:

 • Systematické prohledávání stavového prostoru: Random Search, Depth-First Search (DFS), Breadth-First Search (BFS), Best-First Search, A*, atd.,
 • Lokální, nesystematické prohledávání stavového prostoru: Stoupání do kopce, simulované žíhání, genetický algoritmus, atd.,
 • Automatické plánování: modelování v jazyce PDDL, doménově specifický plánovač, atd.,

Podrobné informace:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/index.html

Semestrální práce - POVINNÁ

 1. V rámci semestrální práce studenti řeší pokročilou úlohu týkající se probíraných témat.
 2. Pro udělení zápočtu je vypracování semestrální práce pro všechny studenty povinné.
 3. Semestrální práce je hodnocena až 20 body.

Semestrální práci lze vybírat:

 1. z doporučených témat,
 2. z vlastních nápadů (podléhá schválení cvičícího),

Seznam doporučenýc témat SP:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/sem/index.html

SP, termín, pokyny:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/index.html

Odevzdávání počítačových úloh a semestrální práce

Pro kontaktní výuku platí následující instrukce: Řešení úlohy student osobně prezentuje cvičícímu v určeném termínu na konci semestru, typicky na posledním cvičení, ale přesný čas a místo odevzdávání budou upřesněny cvičícím.

Povinnou součástí řešení semestrálí práce je i dokumentace v rozsahu alespoň 1×A4, kterou student odevzdává přes fakultní GitLab nejpozději 2 dny (48 hodin) před začátkem příslušného odevzdávacího termínu, na němž má být řešení prezentováno.

Zkouška

Zkouška je za 50 bodů a je písemná a ústní:

 • Písemná část sestává z krátkého testu za 0 až 25 bodů,
 • Ústní část je hodnocena až 25 body.

Spokojí-li se uchazeč s bodovým ziskem ze cvičení resp. z písemné části, není nutné další části absolvovat. Pro dosažení vysokých známek je však žádoucí absolvovat i ústní část.

Pro zakončení předmětu je nutné se přihlásit ke zkoušce. Žádné automatické hodnocení podle bodů získaných v průběhu semestru se uskutečňovat nebude (ani v případech, kdy by body ze semestru teoreticky stačily na dosažení známky lepší než nedostatečné). Před přihlášením na zkoušku je třeba získat zápočet ze cvičení.

Ukázkové zkouškové otázky

K dispozici ZDE.

Celkové hodnocení

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A90 a vícevýborně
B80-89velmi dobře
C70-79dobře
D60-69uspokojivě
E50-59dostatečně
Fméně než 50nedostatečně

Obecná pravidla pro hodnocení upravují Vnitřní předpisy ČVUT.